Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 7-6-2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 14381/3-6-2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)


1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να υποβάλει αίτηση- προσφορά προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

2. Καταγγελία της υπ’ αριθ. 11384/08 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας «Χρ.Μακρυπούλιας – Κ.Δεσάρτη Ο.Ε.», που αφορά την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων.

3. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακίνητων στα πλαίσια δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του 9ου Νηπιαγωγείου Θήβας και λήψη απόφασης για τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής διακήρυξης στον τύπο.

4. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 450,00 € που αφορούσε στην καλή εκτέλεση του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών», κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού και μεταφορά του ποσού στον λογαριασμό όψεως του Δήμου.

5. Παραλαβή της μελέτης που αφορά το έργο της «ανάπλασης πεζοδρόμου της οδού Επαμεινώνδα» στη Θήβα [αρχιτεκτονική μελέτη-εφαρμογή (β΄ στάδιο-κατασκευαστικές λεπτομέρειες), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποχέτευσης ομβρίων, πρασίνου και ΦΑΥ- ΣΑΥ].

6. Ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για το έργο της «ανάπλασης πεζοδρόμου της οδού Επαμεινώνδα» στη Θήβα.

7. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Κατασκευή Πλατείας Αγ.Θεοδώρων».

8. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πλατείας Αγ. Θεοδώρων»

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : « Οδοποιϊα Αμπελοχωρίου».

10. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δημοσιοποίηση ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW της εταιρείας «ΓΡΑΙΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Σάρρες Κορυφή» του Δήμου Θηβαίων.

11. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δημοσιοποίηση ΜΠΕ πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων όρνιθων της εταιρείας «Ι.Α.Θ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «Δυο Λιθάρια» του Δήμου Θηβαίων».

12. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δημοσιοποίηση ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 283.274,16τ.μ. της εταιρείας «ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ» στη λατομική περιοχή «Μεσοβούνι» Υπάτου του Δήμου Θηβαίων.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με τη παραχώρηση του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου της Θήβας προς χρήση στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ μετά από εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας.

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων μετά του αναπληρωτή του Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Βοιωτίας «Πρόταση Ζωής»

15. Υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ορισμό υπεύθυνου για τον έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων του παραπάνω συστήματος.


16. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 118/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Θηβαίων ως προς τις ημερομηνίες πρακτικής άσκησης του σπουδαστή Κατσιφή Κων/νου.

17. Αντικατάσταση εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ.

18. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2011 απόφασης της 3ης σχολικής επιτροπής η οποία αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2010.

19. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2011 απόφασης της 13ης σχολικής επιτροπής η οποία αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2010.

20. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2011 απόφασης της 17ης σχολικής επιτροπής η οποία αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2010.

21. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 10/2011 απόφασης της 10ης σχολικής επιτροπής η οποία αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: