Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Επανάληψη καταγγελίας των Δημοτών του Δήμου Βαγίων Βοιωτίας.


ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Γ.Γ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
κ. Διαμαντοπούλου.

Κοινοποίηση:
- Δ/ση Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Ν.Α.Βοιωτίας α. κ.Κ.Περγαντά, Νομάρχη
β. Προϊστάμενο Τεχνικών υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση υγείας
- Υπουργείο Περιβάλλοντος
Υπ’όψιν: α. Επιθεωρητών περιβάλλοντος
β. κ. Καραβασίλη
- Υπουργείο υγείας, Δ/ση Υγιεινής και Περιβάλλοντος
- Υπουργείο Εσωτερικών, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.

ΘΕΜΑ: Επανάληψη καταγγελίας των Δημοτών του Δήμου Βαγίων Βοιωτίας.

Κα Διαμαντοπούλου,
Μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, του προσωπικού σας FAX, αλλά και ταχυδρομικά, σας διαβιβάσαμε καταγγελία σχετικά με προγραμματισμένο από την Δημοτική αρχή Βαγίων έργο υδροδότησης. Η καταγγελία μας εστάλη και σε άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και βέβαια στην Διεύθυνση υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς.
Στοιχεία του ως άνω έργου το οποίο καταγγείλαμε, αναφέραμε αναλυτικά στο κείμενό μας, επομένως δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε.
Πρόσφατα μας κοινοποιήθηκε γραπτή απάντηση από τον κ.Δ. Λειβαδά Προϊστάμενο της Διεύθυνσης υδάτων, η Διεύθυνση του οποίου προφανώς πρώτα ενέκρινε την εκτέλεση του έργου, για το οποίο στη συνέχεια εσείς η Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορηγήσατε την με Α.Π. 3572/ 08-12-2009 σχετική άδεια.
Ως Δημότες καταγγείλαμε την έκδοση άδειας ανόρυξης γεώτρησης σε περιοχή με ακατάλληλο λόγω Cr+6 νερό , γειτονική με σκουπιδότοπο και πιθανόν τοξικά απόβλητα , στην οποία περιοχή πρό ολίγων ετών όμοια προσπάθεια είχε αποτύχει.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία η Διεύθυνση Υδάτων τα γνωρίζει και είναι εντεταλμένη να τα γνωρίζει, άλλως δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της.
Ο κ. Λειβαδάς σε κανένα από τα καταγγελλόμενα δεν απάντησε, αναφερόμενος μόνο στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα υποβαλλόμενα στην υπηρεσία του δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οποία η Διεύθυνση υδάτων συνηγόρησε στην εκτέλεση του έργου, καθυστερημένα μάλιστα λόγω της γνωστής όπως δηλώνει βραδύτητας των Δημοσίων Υπηρεσιών.(!) (Αυτοκριτική ή….;)
Μη λαμβάνοντας υπ’όψιν της επομένως η κατ’εξοχήν αρμόδια και από την Πολιτεία θεσμοθετημένη Υπηρεσία, το σοβαρό εγγενές ή επίκτητο ποιοτικό πρόβλημα του πόσιμου νερού στην περιοχή, χορήγησε την αιτηθείσα άδεια αφού έλεγξε προφανώς μόνο τυπικά τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, για τα οποία βεβαίως διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα των τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων που περιείχαν και εξηγούμε το γιατί:
1. Στην Τεχνική έκθεση με τα γεωλογικά-υδρογεωλογικά στοιχεία που υπεβλήθη
πρέπει να αναφέρεται το πρόβλημα του Cr+6 της περιοχής που καθιστά το
πόσιμο νερό ακατάλληλο, άλλως είναι ελλιπής.
2. Αν αναφέρεται και η Διεύθυνση υδάτων το αγνόησε ή αδιαφόρησε, αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ανευθυνότητα.
3. Αν δεν αναφέρεται, η ως άνω υπηρεσία ως γνωρίζουσα το πρόβλημα
στην ευρύτερη περιοχή, όφειλε να θέσει επί πλέον προϋποθέσεις ή
απαγορευτικές διατάξεις, αφού πρόκειται για πόσιμο νερό. Δεν το έπραξε όμως
μη ασκώντας έτσι την θεσμοθετημένη δικαιοδοσία της
4. Βεβαίως η παράγραφος 6.στ 2 της εγκριθείσας άδειας αναφέρει ρητά οτι ο
Δικαιούχος υποχρεώνεται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης από το οποίο θα προκύψει η ποσιμότητα ή όχι του νερού.
Θυμίζουμε όμως, όπως είχαμε αναφέρει και στην αρχική καταγγελία μας αλλά και πιο πάνω, ότι προ ετών στην ίδια περιοχή είχε ανορυχθεί γεώτρηση του αυτού βάθους, αποτυχημένη κατασκευαστικά, με πενιχρά ποσοτικά αποτελέσματα και άγνωστα ποιοτικά. Η γεώτρηση εγκαταλείφθηκε, γεγονός που η Διεύθυνση υδάτων οφείλει να γνωρίζει, άλλως εκτελεί πλημμελώς τις απογραφικές της υποχρεώσεις και την ενημέρωση του αρχείου της. Γνωρίζει επίσης, διότι είναι εκ των θεσμών υπεύθυνη να γνωρίζει και να μή παραβλέπει, ότι τα τελευταία χρόνια ο εφιάλτης του Cr+6 είναι παρών στο πόσιμο νερό της περιοχής, εκτός και αν ο τίτλος «Διεύθυνση Υδάτων» είναι κενός περιεχομένου.
Κατά συνέπεια ναι μεν οι αντλητικές δοκιμασίες θα δώσουν το μέγεθος της ποσοτικής επάρκειας, οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα δείξουν(?) τη ρύπανση, θα έχουν όμως δαπανηθεί το πιθανότερο άσκοπα , πάνω από 120.000 ευρώ σε δύσκολους καιρούς, οι δε δημότες Βαγίων (4.500 άνθρωποι) θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό για όλες τις χρήσεις και όσοι μπορούν θα συνεχίσουν να αγοράζουν εμφιαλωμένο για πόσιμο.
5 Παράλληλα όμως τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου που καθορίζονται στην παράγραφο 2 α της άδειας, είναι με επιεική έκφραση εκτός τεχνικών και επιστημονικών προδιαγραφών και δείχνουν άγνοια ή ελλιπέστατη γνώση τόσο των γεωλογικών στοιχείων της περιοχής, όσο και της κατασκευαστικής τεχνικής γενικότερα και ειδικά σε τέτοια στρωματογραφία. Όποιος αποπειραθεί να τα εφαρμόσει στην πράξη, είναι και μαθηματικά βέβαιο ότι θα εξαντλήσει τον προϋπολογισμό, χωρίς κατασκευαστικό αποτέλεσμα.
Το ακατάλληλο των ως άνω μεγεθών φαίνεται και από το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε με αλλαγμένα τα τεχνικά στοιχεία! (Μέσα από ποιούς διαύλους υλοποιήθηκε άραγε η αλλαγή και πόσο συχνά συμβαίνει, αν συμβαίνει;) Υπάρχει έτσι ασυμφωνία μεταξύ εγκεκριμμένων από την Διεύθυνση υδάτων κατασκευαστικών μεγεθών και αυτών με τα οποία δημοπρατήθηκε το έργο, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι το παράδοξο που προκύπτει:
H γεώτρηση έχει πιθανότητες να ολοκληρωθεί ως κατασκευή, επειδή θα ακολουθηθούν παρανόμως άλλες προδιαγραφές από αυτές που όρισε ή ενέκρινε η Πολιτεία, της οποίας οι ορισμένες ή εγκεκριμμένες αν ακολουθούντο, θα είχαν ως αποτέλεσμα μια τρανταχτή κατασκευαστική αποτυχία, με ταυτόχρονη απώλεια δημόσιων πόρων! (Υπεύθυνος(οι);)
Επαναλαμβάνουμε εδώ ότι υπάρχουν πιθανότητες να ολοκληρωθεί η κατασκευή και όχι βεβαιότητα, επειδή η βεβαιότητα ολοκλήρωσης έχει και άλλες σοβαρές τεχνικές παραμέτρους που δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι γνωστές. Ενδεχόμενα να είναι γνωστές στον μειοδότη εργολήπτη με ό,τι σημαίνει αυτό για το τελικό ύψος της δαπάνης του έργου.
Καταγγείλαμε την δημοπράτηση του έργου χωρίς να υπάρχουν τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικων Προδιαγραφών, γεγονός εντελώς παράτυπο για Δημόσιο έργο, αν και τα τεύχη, όσα υπάρχουν, συντάχθηκαν και υπογράφηκαν από τις Τεχνικές υπηρεσίες της Ν.Α. Βοιωτίας.
Καταγγείλαμε τα ανωτέρω στην Ν.Α. Βοιωτίας, τον Νομάρχη, την Διεύθυνση Υγιεινής την Τεχνική Διεύθυνση και σε όσες Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία αναφέρονται στο αρχικό έντυπο της καταγγελίας μας, στις οποίες και κοινοποιούμε την παρούσα.
Επειδή δε η καταγγελία μας εκτός του ότι είναι επώνυμη και ενυπόγραφη σχετίζεται με την Δημόσια υγεία και όχι μόνο, αισιοδοξούμε ότι δεν απευθυνόμαστε σε ώτα μη ακουόντων και ευελπιστούμε σε ανταπόκριση.
Εσείς κ.Γ.Γ. της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα το παραβλέψετε ή το θεωρείτε ήσσονος σημασίας?
Σας διαβεβαιώνουμε πάντως οτι αν η θέση σας είναι μεταξύ των δύο αυτών επιλογών, η απόφασή σας είναι λυπηρά λανθασμένη και προφανώς δεν δικαιολογεί το ενδιαφέρον σας για την ρύπανση του Ασωπού και της Βοιωτίας γενικότερα, τις συναντήσεις σας με την Υπουργό Περιβάλλοντος για θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις σας.

Φεβρουάριος 2010
Οι εκ νέου καταγγέλλοντες
Δημότες Βαγίων Βοιωτίας
( Όλοι όσοι και στο αρχικό έγγραφο που σας
διαβιβάσαμε με τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές).

Δεν υπάρχουν σχόλια: