Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Στα υπόγεια των νέων οικοδομών το ύψος 0.80 μ. είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί


από την πολιτικό μηχανικό Αγγελική Παπαϊωάννου *

Διαβάζοντας με προσοχή τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους χώρους κλπ που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 2/7/2009, διαπίστωσα ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ άλλαξε το ύψος του πέριξ εδάφους από την χαμηλότερη πλάκα οικοδομής, που πριν ήταν 1,50 μ. σε 0,80 μ. για να αποκλεί¬σει δήθεν τα υπόγεια να γίνονται κατοικήσιμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα τόσο στη σχε¬δίαση των μελετών όσο και στους ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα εάν το χαμηλότερο μέρος του υπογείου ,σε μια οικοδομή, είναι 0,80 μ. σε οικό¬πεδα που είναι ελαφρώς κεκλι¬μένα από την αντίθετη πλευρά ο χώρος κύριας χρήσης θα βρίσκε¬ται μέσα στο έδαφος ή το καλύτερο που μπορεί να προκύψει να βρί¬σκεται στην επιφάνεια του φυσι¬κού εδάφους (περίπτωση 1η σχεδιαγράμματος). Εάν το οικόπεδο έχει μεγάλη κλίση, όπως πολλά ορεινά οικό¬πεδα, τότε ο μισός περίπου χώρος κύριας χρήσης θα βρίσκε¬ται μέσα στο έδαφος(περίπτωση2η σχεδιαγράμματος). Αποτέλεσμα και στη μία περί¬πτωση και στην άλλη λόγω των μη σωστών λύσεων (τα όμβρια νερά να κατακλύζουν τους χώρους κύριας χρήσης, και μη δυνατότητας κατασκευής εξωστών από την άλλη πλευρά) να αποτρέπεται ο κάθε νέος ενδιαφερόμε-νος ή κατασκευαστής στην έκδοση οικοδομικών αδειών και κατά συνέπεια σημαντική μείωση της οι¬κοδομικής δραστηριότητας, επί πλέον δημιουργείται ανισότητα μεταξύ των πολιτών που έκτισαν μέχρι σή¬μερα, να έχουν ευνοηθεί και οι υπόλοιποι λίγοι που πρόκειται να κτίσουν, να αδικούνται κατάφορα. Επιπλέον δεν μπορούν να φω¬τιστούν επαρκώς τα υπόγεια επειδή περιμετρικά της οικοδο¬μής είναι απαραίτητη η περιμε¬τρική δοκός ελάχιστου ύψους 0,60 μ., οπότε δεν είναι δυνατή η δη¬μιουργία παραθύρου. Παρόλο που ο κάθε ιδιοκτήτης επιβαρύ¬νεται με Ι.Κ.Α., κρατήσεις και αμοιβή οικοδομικής άδειας. Με την κατάργηση των χώρων στάθμευσης εάν ένας ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το υπό¬γειο του ως χώρο στάθμευσης του αυτοκινήτου είναι αδύνατον να κατασκευάσει ‘’ράμπα’’ εισόδου στο υπόγειο όταν η οικοδομή βρίσκεται κοντά στην οικοδομική γραμμή (περίπτωση 3η σχεδια¬γράμματος). ΠΟΙΟΣ σήμερα θα αγόραζε ένα διαμέρισμα το οποίο θα βρι¬σκόταν σε ύψος 0,80μ. από το έδαφος σε μία νέα πολυκατοικία ή μονοκατοικία; Πιστεύω ότι η επιτροπή που πρότεινε τη μείωση δεν έλαβε υπ' όψιν οικόπεδα με έντονες υψομετρικές διαφορές και έπρεπε να προταθεί αύξηση του ύψους, για να επιλύσει και παλαιά προβλήματα σε οικόπεδα που ήταν σε μικρή απόσταση από την οικοδομική γραμμή. Κινδυνεύουμε από εδώ και πέρα να δημιουργή¬σουμε νέα γενιά αυθαιρέτων υπογείων, επειδή ο κάθε νέος ιδιοκτήτης θα θελήσει η οικοδομή του να βρίσκεται πιο ψηλά από το νέο οριζόμενο ύψος του Υπουργείου. Το νέο μέτρο εκτός από τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα πλήττει και όλα τα δημόσια οικοδομικά έργα τα οποία κυριολεκτικά τα βυθίζει μέσα στο έδαφος

*Msc στο Τομέα :Δομοστατικός Σχεδιασμό & Ανάλυση Κατασκευών του Ε.Μ.Π

Δεν υπάρχουν σχόλια: