Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Αντιδημάρχοi του Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα 03/01/2011
Αρ.Πρωτ : 72
ΑΠΟΦΑΣΗ * 8*
Ο Δήμαρχος Θηβαίων
αφού έλαβε υπόψη
• Τις διατάξεις του άρθρού 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
• Την υπ’αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης (Β’ 1292), όπως ισχύει
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 ή 59 παρ.3 του Ν3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) αντιδήμαρχοι
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Θηβαίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 37.524 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Θηβαίων, με θητεία 2 ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Παπαδημητρίου Ιωάννη του Βασιλείου και του μεταβιβάζει
- καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την λειτουργία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θηβαιών.
• Την Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2.ΟρίζειΑντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Λειτουργία και συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος .
• Την λειτουργία και συντονισμό για θέματα Γεωργίας.
• Την εποπτεία για την κανονική λειτουργία του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα και της οδού Πινδάρου με τη συνδρομή και της Δημοτικής Αστυνομίας
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Τη τέλεση Πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων.
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Βαγίων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
• Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
• Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
• Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Τη τέλεση των Πολιτικών γάμων.
• Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Την χορήγηση των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων.
• Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Πλαταιών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζερικιώτη Παναγιώτη του Σωτηρίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
• Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
• Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
• Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.


5. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Θίσβης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σκαλή Γεώργιο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
• Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
• Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
• Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων Παπαδημητρίου Ιωάννη του Βασιλείου και Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ.Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κων/νου Δημοτικής Ενότητας Βαγίων και Ζερικιώτη Παναγιώτη του Σωτηρίου Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Σκαλή Γεώργιο του Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης του Βασιλείου.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδημητρίου Ιωάννης του Βασιλείου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Χατζησταμάτη Ανδρέα του Ανδρέα.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: