Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Πίνακας Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 4/02/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1767/31-01-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)


Θέμα 1ο : Κατακύρωση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών έργων για τη δημοπράτηση του έργου: «Ανάπλαση & Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Γυμναστηρίου»

Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμών έργων

Θέμα 2ο : Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών, Γεωργία Καλατζή

Θέμα 3ο : Διάθεση πιστώσεων για δαπάνες οικονομικού έτους 2011 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010)

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών, Γεωργία Καλατζή

Θέμα 4ο : Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου (Πνευματικό Κέντρο Θήβας) οικ. έτους 2011

Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, Ιωάννης Φούκας

Θέμα 5ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 3.000,00 ευρώ στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Κουμπέ, για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων του Δήμου

Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης, Νικόλαος Κουμπές

Θέμα 6ο : Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 12-4-2010 αγωγής της εταιρείας ΔΕΗ, κατά τη δικάσιμο της 3-3-2011, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά του Δήμου Βαγίων

Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία, Κων/νος Χαλβατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια: