Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Θέματα ... 8/02/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 8/02/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2146/4-2-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

-----------------------------------------------

Θέμα 1° : Λήψη απόφασης α) για την έγκριση διετούς προγράμματος δράσης (2011-2012) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)(σχετ. η υπ’αριθ. 50 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.), β) για την υπογραφή της διετούς σύμβασης χρηματοδότησης και γ) για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης των όρων της σύμβασης αυτής.

Θέμα 2° : Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων.

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ.20 (ΦΕΚ 444Β’/99), αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Αντίκυρας.

Θέμα 4 : Απόφαση περί συμμετοχής του νέου διευρυμένου Δήμου Θηβαίων ως μέλος στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία « Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και εκλογής τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Θηβαίων στο Σύνδεσμο.

Θέμα 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2010 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «5η Σχολική Επιτροπή (4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο Νηπιαγωγείο)» σχετικής με την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικον. έτους 2009.

Θέμα 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «9η Σχολική Επιτροπή (8ο Νηπιαγωγείο- Ειδικό Σχολείο – Ειδικό Νηπιαγωγείο)» σχετικής με την έγκριση του απολογισμού της οικον. έτους 2010.

Θέμα 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2010 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «12η Σχολική Επιτροπή (6ο Δημοτικό Σχολείο – 7ο Νηπιαγωγείο)» σχετικής με την έγκριση απολογιστικού πίνακα, οικον. έτους 2009.

Θέμα 8ο : Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Βελτίωση κτιρίων για τη στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Θέμα 9ο : Αποδοχή παραίτησης του κ. Νικ.Σβίγγου από τη θέση του Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Θήβας» (Δ.Α.Ο.Θ.) και ορισμός νέου προς αντικατάστασή του.

Θέμα 10ο : Αποδοχή παραίτησης του κ. Αθαν.Αρκούδη από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θηβαίων» και ορισμός νέου προς αντικατάστασή του.

Θέμα 11ο : Αποδοχή παραίτησης του κ. Αθαν.Σόρκου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θηβών (ΔΗΚΕΘ) και ορισμός νέου προς αντικατάστασή του.

Θέμα 12ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 6η Σχολική Επιτροπή (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: