Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ορισμός εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως :
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Επειδή πρέπει να οριστούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων, το συντομότερο δυνατό, σας καλούμε α) οι μεν φορείς να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον εκπρόσωπο του φορέα σας β) οι δε δημότες να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσης. Ο συνολικός αριθμός των δημοτών θα μετέχουν ως επιπλέον μέλη μετά από κλήρωση και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Τονίζεται ιδιαίτερα η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δημότες μέσα στα χρονικά περιθώρια με αίτησή τους στο Δήμο (Γραφείο Δημάρχου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: