Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 16561/17-6-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 22 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 6 του Ν.3463/06 ΚΔΚ, των παρακάτω Δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση των αντίστοιχων μονάδων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» : α) αίθουσας στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών στο Καπαρέλλι, β) αίθουσας στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων και γ) αίθουσας στο κτίριο του Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης στη Δομβραίνα.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 41 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (σχετ. η υπ’ αριθ. 42/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας).

3. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία ΕΥΖΗΝ Α.Ε. στις 7-7-2011 στη Θήβα, για λογαριασμό της εταιρείας χρωμάτων ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε. (σχετ. η υπ’αριθ. 40/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας).

4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πόλη της Θήβας, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνος την Κυριακή 26-6-2011 και ώρα 11:00 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. ( σχετ. η υπ’ αριθ. 41/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας).

5. Παραχώρηση της Πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Ξηρονομής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηρονομαίων στις 9-7-2011 για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

6. Απόφαση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Πολυνείκους και τμήματος της οδού Κυρέλλου λόγω των εκτελούμενων έργων επι της οδού Πινδάρου (σχετ. η 22/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγ. Σωτήρας», στη πρόσκληση 2.10 στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό)».

8. Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου : «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Λεύκτρων Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων» και έγκριση της μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης αυτού (σχετ. η υπ’ αριθ. 23/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων», στη πρόσκληση 2.10 στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό)».

10. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Πλαταιών (Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών Δήμου Θηβαίων)».

11. Αλλαγή Δικαιούχου στο ενταγμένο έργο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών» στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και λύση της προγραμματικής σύμβασης του πρώην Δήμου Πλαταιών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

12. Αποδοχή της διατιθέμενης πίστωσης ποσού 68.880,00 € για το έργο με τίτλο: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Θηβαίων για την εφαρμογή του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨» που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης» του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, στη ΣΑΕ 355/8, με κωδικό 2010ΣΕ35580071.

13. Εξέταση ένστασης της Τεχνικής Εταιρείας : «Κ.ΜΑΤΑΛΑΣ ΕΠΕ» ως προς τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Βελτίωση διαφόρων δημοτικών οδών 2009».

14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.Δ. Υπάτου & Μουρικίου».

15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάμενου Χ.Δ.Α.».

16. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ σε αγροτικό δρόμο στην Α ζώνη Νεοχωρακίου στη θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Νεοχωρακίου Θηβών.

17. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε αγροτικό δρόμο στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ.

18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «4η Σχολική Επιτροπή (3ο Δημοτικό Σχολείο – 3ο Νηπιαγωγείο) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.

19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «6η Σχολική Επιτροπή (ΕΠΑ.Λ/ΕΠΑ.Σ/Σ.Ε.Κ.) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2008.

20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 7η Σχολική Επιτροπή (5ο Γυμνάσιο Θήβας) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.

21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 11η Σχολική Επιτροπή (6ο & 9ο Νηπιαγωγείο) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.

22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 8η Σχολική Επιτροπή (5ο Δημοτικό Σχολείο) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.

23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 12η Σχολική Επιτροπή (6ο Δημοτικό Σχολείο – 7ο Νηπιαγωγείο) σχετικής με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: